Vài suy nghĩ về "Cuộc cách mạng một-cọng-rơm"

Trịnh Hoàng Kim Phượng 09.11.2018